Početna Dokumenti
Etički kodeks PDF Ispis E-mail

ETIČKI KODEKS SREDNJE ŠKOLE KNEZA BRANIMIRA


Članak 1.
Ovaj kodeks sadržava skup pravila, odnosno etičkih načela kojih se u radu i načinu postupanja trebaju pridržavati nastavnici i svi zaposlenici Srednje škole kneza Branimira Benkovac. Načela etičkog kodeksa primjenjuju se na odgovarajući način i na ostale sudionike u odgojno-obrazovnom procesu.
Članak 2.
Svrha etičkog kodeksa je promicanje etičkog ponašanja i vrijednosti značajnih za srednjoškolsko obrazovanje u najširem smislu.
Članak 3.
Postupci propisani etičkim kodeksom nisu alternativa zakonskim propisima i drugim propisima i aktima iz radno-pravnog djelokruga.
Članak 4.
Ako povreda etičkog kodeksa povlači stegovnu odgovornost ili bilo koju drugu pravnu odgovornost osobe koja ju je počinila, može se zatražiti mišljenje etičkog povjerenstva.
Mišljenje etičkog povjerenstva treba služiti promicanju etičkog ponašanja i tumačenja etičkog kodeksa ali nema težinu upravnog akta.
Članak 5.
Pravednost, humanost, objektivnost, nepristranost, razboritost, korektnost i uzajamno pomaganje čine suštinu nastavničke etike.
Nastavnik je slobodan i odgovoran u svom radu, teži otkrivanju istine, istražuje ju i brani u atmosferi dijaloga i tolerancije, iskreno i nepristrano. Pri tom je obvezan unapređivati svoje znanje u skladu s najvišim standardima obrazovnog procesa, osobnim mogućnostima i planovima.
Članak 6.
Škola svakom sudioniku u odgojno-obrazovnom procesu mora osigurati uživanje svih ljudskih prava i prava zajamčenih Ustavom i zakonima Republike Hrvatske. Svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa mora biti osigurano pravo na privatnost.
Članak 7.
Sudionici u odgojno-obrazovnom procesu trebaju se ponašati u skladu s načelima javnosti i pravednosti isključujući svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje. Ne smiju dopustiti da osobni interesi utječu na objektivnost prosuđivanja profesionalnog obavljanja radnih obveza.
Članak 8.
Verbalna i neverbalna komunikacija sudionika odgojno-obrazovnog procesa  treba biti u skladu s njihovim zadaćama i ulogama.
Članak 9.
Od svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa očekuje se poštivanje svih pravnih propisa i pravila koji se tiču njihovih obveza.
Članak 10.
U postupcima koji se odnose na ostvarivanje načela i pravila iz etičkog kodeksa ili su u svezi s njim zainteresiranim stranama treba omogućiti ravnopravno sudjelovanje u postupku i izjašnjavanje.
Sporna pitanja treba težiti riješiti unutar sredine u kojoj je do povrede kodeksa došlo a obraćanje tijelima izvana  prakticirati u slučajevima kada je to primjereno i nužno.
Članak 11.
Nedopustiv je svaki oblik diskriminacije temeljen na religiji, nacionalnoj pripadnosti, spolu, spolnoj orijentaciji, životnom stilu, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskom stanju, obiteljskim obvezama, godinama, tjelesnom izgledu, invalidnosti, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.
Članak 12.
Nedopustivo je bilo koje uznemiravanje između sudionika odgojno-obrazovnog procesa.
Uznemiravanjem se smatra neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi kojem je cilj povreda osobnog dostojanstva, ometanje u obavljanju radnih zadataka, stvaranje neugodnih i neprihvatljivih radnih okolnosti a posebice onih koji drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju i ponižavaju.
Članak 13.
Nedopustivo je bilo kakvo spolno uznemiravanje.
Ovakvo uznemiravanje karakterizirano je verbalnim ili fizičkim upućivanjima na aktivnosti spolne naravi drugoj osobi , fizičko napastovanje, neprimjereno iznošenje šala i opaski, ruganja i ismijavanja koja su spolno obojena, pokazivanje i izlaganje spolno uvredljivog i uznemiravajućeg materijala, zahtijevanje spolnih  protuusluga.
Nedopustivi su spolni i drugi intimni međuodnosi  s maloljetnim članovima odgojno-obrazovnog procesa.
Prisni odnosi između članova odgojno-obrazovnog procesa koji se temelje na pristanku i uzajamnom poštivanju dio su privatnosti ali ih se treba izbjegavati ako nisu u skladu s etičkim kodeksom.
Članak 14.
Nastavnik treba ukazivati na nestručne tvrdnje povezane s njegovom strukom.
Svoje mišljenje o stručnim pitanjima izreći će javno ako je to uvjerenje utemeljeno na znanstvenoj istini i kritičnosti.
Članak 15.
Svaki sudionik u odgojno-obrazovnom procesu obavezan je posebnu pozornost posvetiti svojim radnim obvezama. Radne obveze treba redovito izvršavati.
Prema svojim mogućnostima može sudjelovati u izvannastavnim aktivnostima i drugim aktivnostima društvene zajednice ali su obavezni svoj osobni angažman uskladiti s radnim obvezama  ne zloupotrebljavajući svoj status i autoritet radi ostvarivanja osobnih interesa.
Članak 16.
Izgled, način odijevanja  i osobna higijena sudionika odgojno-obrazovnog procesa  treba imati odgovarajući nivo ozbiljnosti i odgovornosti
Članak 17.
U nastavnom radu nastavnik ima dužnost poticati slobodan, kreativan, odgovoran i ozbiljan pristup učenju primjenjujući najviše stručne, profesionalne i etičke standarde  s ciljem da učenik što djelotvornije postigne ciljeve obrazovanja.
Članak 18.
Praćenje i vrednovanje učenikovih postignuća mora biti valjano, pravedno, objektivno i otvoreno.
Učenici se ocjenjuju prema unaprijed poznatim elementima i kriterijima ocjenjivanja a u skladu s propisanim Pravilnikom.
Članak 19.
Nastavnik je obvezan s učenicima uspostaviti odnos međusobnog uvažavanja, tolerancije i snošljivosti, obostrano poštujući dostojanstvo, slobodu i prava uz poštivanje principa nenasilne komunikacije.
Članak 20.
Sudionici odgojno-obrazovnog procesa ne smiju tražiti, primati niti poticati darivanja koja bi mogla utjecati na njihovu objektivnost u obavljanju radnih obveza.
Nedopustiv je bilo koji oblik korupcije i nepotizma.
Članak 21.
Nastavnik treba, posebno pred učenicima; čuvat svoje dostojanstvo i dostojanstvo i privatnost ostalih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.
Članak 22.
Učenici su obvezni suzdržavati se od prepisivanja i nedopuštenih pomoći drugom učeniku s ciljem narušavanja korektnosti ocjenjivanja pri vrednovanju postignuća drugog učenika.
Članak 23.
Među sudionicima odgojno-obrazovnog procesa treba vladati stvaralačka atmosfera i profesionalni odnos temeljen na kolegijalnosti, solidarnosti, međusobnom uvažavanju, poštovanju znanja, stručnosti i osobnog dostojanstva.
Članak 24.
Zaposlenik ne smije svjesno izravno ili neizravno povrijediti stručni ugled, rad ili napredovanje drugog zaposlenika.
U javnoj kritici drugog zaposlenika nužna je suzdržanost  a moguću kritiku i raspravu slobodno iznositi uz argumentiranost na stručnim tijelima ili u stručnim časopisima.
Članak 25.
Ne odobrava se nesavjestan odnos prema imovini škole ili privatnoj imovini zaposlenika i učenika niti korištenje iste u osobne, komercijalne, političke i druge svrhe bez posebnog odobrenja.
Članak 26.
Tumačenje i primjenu odredbi etičkog kodeksa a u duhu vrijednosti kodeksa  imaju stručna i upravljačka tijela škole a uvažavajući mišljenje etičkog povjerenstva.
Članak 27.
Članove etičkog povjerenstva imenuje  ravnatelj na rok od dvije godine.
Članak 28.
Postupak pred etičkim povjerenstvom pokreće se na pisani zahtjev za davanje mišljenja o sukladnosti određenog djelovanja ili ponašanja s načelima etičkog kodeksa.
Zahtjev za davanje mišljenja etičkom povjerenstvu podnosi ravnatelj po vlastitoj inicijativi ili na prijedlog zaposlenika ili upravljačko tijelo škole na prijedlog zaposlenika ako se zauzme stav da je to potrebno.
Članak 29.
Zahtjev za davanje mišljenja mora biti određen i mora se navest konkretan slučaj i djelovanje za čiju sukladnost s etičkim kodeksom se traži mišljenje.
Etičko povjerenstvo može zatražiti dodatna pojašnjenja i argumente od zainteresiranih osoba.
Članak 30.
Etičko povjerenstvo daje pisano mišljenje u roku 15 dana podnositelju zahtjeva na temelju navoda i podataka iz zahtjeva , priloga, razjašnjenja i dodatnih argumenata o sukladnosti s načelima etičkog kodeksa. Povjerenstvo nema istražne ovlasti o navodima iz zahtjeva.
Članak 31.
Ako povjerenstvo zaključi da ne može na temelju zahtjeva i drugih podataka donijeti mišljenje ili da nije nadležno za davanje mišljenja ili je u nemogućnosti dati mišljenje najstariji član povjerenstva dužan je u roku 15 dana o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva uz objašnjenje za nedonošenje mišljenja povjerenstva
Članak 32.
Ovaj Kodeks stupa na snagu kada ga prihvati školski odbor.
 

Microsoft Teams

Katalog školske knjižnice

Projekt Pisin toranj - Film

Repozitorij

E-dnevnik

Prijave za maturu i studij